Biuro prasowe

Zalety ubocznych produktów spalania jako materiałów alternatywnych

15.11.2010

Są tańsze od naturalnych, a dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym doskonale nadają się jako materiał drogowy, do uzdatniania i stabilizacji gruntu, a także w budownictwie. To właśnie ekonomiczne oraz ekologiczne zalety stosowania m.in. kruszyw alternatywnych z punktu widzenia zarówno inwestorów, jak i społeczności lokalnych będą tematem specjalnej konferencji we Wrocławiu.

W poniedziałek 15 listopada we Wrocławiu spotkają się naukowcy, specjaliści i przedstawiciele administracji, którzy uczestniczyć będą w konferencji „Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako materiałów alternatywnych w inżynierii lądowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionalnego”. Jej głównym organizatorem jest spółka Renevis przy współpracy z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (Grupa EdF) oraz współudziale Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz rektorów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wsparcia merytorycznego w postaci patronatu naukowego udzieliły Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego. Wśród prelegentów pojawią się wybitni specjaliści i znawcy problematyki: prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak oraz prof. dr hab. inż. Antoni Szydło. Prof. Zwoździak (kierownik Zakładu Ekologistyki Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej) pełnił m.in. funkcję doradcy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz wielu instytucji związanych z ochroną środowiska, jest również współautorem kilkudziesięciu raportów wykonywanych w ramach Wspólnoty Europejskiej. Natomiast prof. Antoni Szydło kieruje Zakładem Dróg i Lotnisk w Politechnice Wrocławskiej i jest rzeczoznawcą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Konferencja poświęcona będzie różnym aspektom stosowania w inżynierii lądowej oraz budownictwie takich produktów jak żużle, popioły oraz mieszanki popiołowo-żużlowe (powstające w elektrowniach i elektrociepłowniach podczas produkcji energii elektrycznej i cieplnej w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego). Korzyści z zastosowania ubocznych produktów spalania można rozpatrywać z punktu widzenia środowiskowego i ekonomicznego, ale także społecznego. W skali Polski rocznie wytwarzanych jest około 16 mln ton ubocznych produktów spalania. W przeszłości trafiały głównie na składowiska odpadów; obecnie coraz częściej docenia się ich właściwości i możliwości gospodarczego wykorzystania. Zgodnie z wieloma  przeprowadzonymi badaniami oraz już wdrożonymi technologiami mogą być one bezpiecznie i skutecznie wykorzystywane zarówno do robót inżynierskich (jako np. materiały na podbudowy dróg i do budowy nasypów mostowych i drogowych), ale także jako sztuczne kruszywa w budownictwie czy składniki cementu i betonu. Potwierdza to działalność spółki Renevis, która zagospodarowuje uboczne produkty spalania pochodzące z należących do spółki KOGENERACJA S.A. elektrociepłowni Wrocław i Czechnica. Oferowane przez nią kruszywo krzemianowe i geotechniczne jest tańsze średnio o ok. 10 proc. od kruszyw naturalnych, a zastosowano je z powodzeniem np. w nasypach komunikacyjnych obwodnicy Oleśnicy, przy budowie odcinka Łany-Kamieniec Wrocławski (Obwodnica Wschodnia Wrocławia) oraz przebudowie ulic Kosmonautów i Lotniczej we Wrocławiu.

- Kruszywa alternatywne przyczyniają się do zwiększenia rentowności prowadzonych inwestycji drogowych, ale przede wszystkim pozwalają chronić złoża surowców naturalnych przed nadmierną eksploatacją oraz likwidować istniejące już składowiska odpadów energetycznych – wylicza Janusz Fromm, prezes zarządu spółki Renevis, współorganizatora konferencji. – W ten sposób nie tylko dba się o wdrażanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych, ale również uzyskać można gotowe tereny pod kolejne inwestycje i zapewnić tym obszarom właściwy rozwój gospodarczy.

Kwestia ta jest także niezmiernie ważna dla regionalnych władz samorządowych i administracyjnych w kontekście wdrażania na Dolnym Śląsku zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz realizacji założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i jego wojewódzkich odpowiedników. Stąd obecność na konferencji Grzegorza Romana, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Jednak mimo spełniania przez materiały alternatywne określonych norm i wymogów technicznych oraz bezpieczeństwa, wciąż w naszym kraju istnieje wiele barier stojących na przeszkodzie ich zastosowaniu. Wynikają one przede wszystkim z niedostatecznej świadomości społeczeństwa i braku wystarczającej wiedzy m.in. firm wykonawczych i inwestorów, ale także zbyt słabego wykonywania przez samorządy założeń proekologicznej polityki państwa. Dlatego podczas konferencji poruszane będą aspekty formalno–prawne (jakie muszą spełnić zarówno producenci materiałów opartych na ubocznych produktach spalania, jak i same materiały, by można je było wykorzystywać gospodarczo) oraz normy i uregulowania Unii Europejskiej. Wspólnota jest o wiele bardziej zaawansowana zarówno w pokonywaniu różnego rodzaju barier, o których będzie mowa podczas konferencji, jak i w opracowywaniu najnowszych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania. W panelu środowiskowym będzie można poznać badania dowodzące bezpieczeństwa ich użycia. Nie zabraknie prezentacji praktycznych: w panelu technicznym przedstawione zostaną inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, takie jak np. budowa nasypów Mostu Północnego w Warszawie. A po referatach uczestnicy konferencji zwiedzą ekspozycję techniczną, przygotowaną na terenie Zakładu Odzysku Ubocznych Produktów Spalania w Kamieniu, w gminie Długołęka.

Organizatorzy konferencji:

* Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (Grupa EDF)

* Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

* Renevis


Patronat honorowy konferencji:

* Marszałek Województwa Dolnośląskiego

* Główny Inspektor Ochrony Środowiska

* Politechnika Wrocławska

* Uniwersytet Wrocławski

« wróć do listy komunikatów prasowych