Case study

Kampania społeczna „Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze” dla ING Real Estate Development

Ograniczenie barier

 

 

 

Zaplanowany na rok projekt służy minimalizowaniu barier dla osób o różnej niepełnosprawności, głównie niewidomych. Obejmuje umieszczenie trzech miniatur budynków w skali 1:100 i uruchomienie strony internetowej DotknijWroclawia.pl. Początek kampanii, zainicjowanej przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i prowadzonej we współpracy z ING Real Estate Development i agencją PR time: grudzień 2010 roku.

Cel akcji:


Cel główny wskazany przez agencję PR time: zmniejszanie barier wynikających z niepełnosprawności i umożliwienie osobom niewidomym pełniejszego uczestniczenia w kulturze i życiu społecznym, także poprzez udostępnienie informacji o Wrocławiu za pośrednictwem strony internetowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych sensorycznie. Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach kampanii społecznej „Wrocław bez barier” zainicjował na przełomie 2007/2008 roku projekt społeczny w postaci opracowania dwóch miniatur wrocławskich zabytków i ciekawych budowli (w skali 1: 100), uzupełnionych opisem w alfabecie Braille’a. Projekt daje osobom niewidomym i niedowidzącym niepowtarzalną szansę na „ujrzenie” zabytkowych budowli i pereł architektury Wrocławia, na obcowanie ze światowym dziedzictwem kultury, które dotychczas pozostawało poza ich zasięgiem.

Cele uzupełniające:


•    działalność edukacyjna (wyjątkowy sposób prezentowania skarbów wrocławskiej architektury i dóbr kultury narodowej, docierający do każdego, bez względu na ewentualną niepełnosprawność czy różny poziom wiedzy i wykształcenia),
•    wzrost zaufania społecznego do instytucji, stowarzyszeń pomocowych oraz odpowiedzialnych społecznie firm.
Założenia:
•    W Polsce żyje około 100 tys. osób niewidomych, ponad pół miliona to ludzie z poważną dysfunkcją wzroku. Jak podaje Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, na samym Dolnym Śląsku mieszka około 4 tys. osób niewidomych i niedowidzących, a ludzi niepełnosprawnych (sensorycznie, ruchowo) jest w sumie sto razy więcej. Osoby korzystające w ograniczonym stopniu ze zmysłu wzroku uczą się funkcjonowania w społeczności, jednak umiejętność poruszania się w przestrzeni oraz komunikowania się z innymi pozwala tylko w pewnym stopniu pokonać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Nawet najciekawszy opis budynku nie zastąpi im kontaktu dotykowego, który pozwala „zobaczyć” bryłę i wyobrazić sobie jej kształt;
•    Wrocław jako miasto spotkań (hasło promujące stolicę Dolnego Śląska) tworzy doskonały klimat dla inicjatyw mających na celu spotkanie osób o odmiennej kulturze, wykształceniu, pochodzeniu, ale także o różnym stopniu (nie)pełnosprawności. Zamiarem władz miasta jest również edukacja przez zabawę oraz likwidowanie barier – w tym także barier integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Stąd pomysł umieszczania przed zabytkami architektury ich modeli. Wykonane z brązu w skali 1:100 miniatury, usadowione na podwyższeniu (by dostęp do nich miały także osoby na wózkach i dzieci), pozwalają poznać kształty obiektów.


W ramach drugiej odsłony projektu (lata 2010/2011), w której uczestniczy ING Real Estate Development i agencja PR time, zakładany cel do realizacji to odsłonięcie w ciągu roku trzech miniatur budynków oraz uruchomienie strony internetowej projektu.
To projekt długofalowy, o zasięgu nie tylko lokalnym (Wrocław i Dolny Śląsk), ale także ogólnopolskim. Hasło, które towarzyszy od początku kampanii „Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze”, odzwierciedla jej cel – udostępnienie osobom niewidomym miniaturowych modeli pereł wrocławskiej architektury. Określa też nadrzędną ideę: sprawienie, by osoby te w pełniejszy sposób „dostrzegły” fragmenty otaczającego je świata


Grupa docelowa:
a. ogół społeczeństwa, w tym szczególnie osoby niepełnosprawne sensorycznie:
a. osoby niewidome i niedowidzące,
b. osoby poruszające się na wózku, ale także
c. dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodziny,
d. turyści polscy i zagraniczni (cel edukacyjny).

Pośrednio: 
a. partnerzy biznesowi i klienci ING Real Estate Development,
b. firmy odpowiedzialne społecznie, chcące włączyć się w projekt,
c. decydenci związani z promocją Wrocławia.


Działania, które prowadzi agencja PR time:


•    opracowanie koncepcji kampanii oraz harmonogramu działań;
•    przygotowanie serwisu internetowego akcji www.dotknijwroclawia.pl , zarówno pod kątem merytorycznym, jak i graficznym;
•    prowadzenie konsultacji z osobami niewidomymi odnośnie budowy strony i jej funkcjonowania;
•    uzupełnianie witryny o nowe treści i pliki dźwiękowe – po zakończeniu projektu strona zostanie przekazana Wrocławskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych;
•    opracowanie anglojęzycznej wersji strony internetowej,
•    działania media relations i public relations,
•    konferencja prasowa na inaugurację drugiej odsłony kampanii w dniu 3 grudnia 2010 roku – w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. W konferencji i osłonięciu pierwszej z trzech planowanych miniatur – modelu Opery Wrocławskiej - uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, organizacji społecznych oraz lokalne media, a także osoby niewidome. Dzięki temu udało się informację o kampanii rozpropagować wśród dziennikarzy i dalej – w środkach masowego przekazu;
•    zorganizowanie spotkań z wrocławskimi przewodnikami miejskimi, przybliżających ideę kampanii i prezentujących miniatury. Uczestniczyło w nich w sumie około 50 osób. To szansa na dotarcie z informacją do turystów polskich i zagranicznych. Przewodnicy uczestniczyli także w odsłonięciu drugiej miniatury – kościoła garnizonowego św. Elżbiety w dniu 31 marca 2011 roku;
•    współpraca z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Niewidomych – działania informacyjne do członków i beneficjentów ww. organizacji;
•    współpraca z Dolnośląską Organizacją Turystyczną – informacja o kampanii rozesłana została do wszystkich subskrybentów newslettera DOT, a opis miniatur – jako nietypowa trasa dla turystów niepełnosprawnych i sprawnych sensorycznie – ma się pojawić na oficjalnej stronie www.dolnyslask.info.pl;
•    współpraca z władzami miasta Wrocławia i rzecznikiem ds. osób niepełnosprawnych w celu zamieszczenia na stronie głównej www.wroclaw.pl przekierowania na stronę projektu oraz możliwość promowania kampanii podczas imprez organizowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych;
•    nwiązanie kontaktu z Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu – w planach jest przeprowadzenie konkursu dla podopiecznych ośrodka, w którym opisywaliby oni swój Wrocław (wrzesień 2011);
•    działania informacyjne skierowane do szkół i ośrodków dla osób niepełnosprawnych sensorycznie w województwie dolnośląskim (wrzesień 2011);
•    promowanie kampanii w drodze uczestnictwa w różnych konkursach:
a)    zgłoszenie kampanii do raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010” Forum Odpowiedzialnego Biznesu – projekt został uwzględniony w raporcie i dostępny jest w formie papierowej oraz elektronicznej;
b)    zgłoszenie do konkursu Kampanie Społeczne 2010,
c)    zgłoszenie do konkursu Złote Spinacze 2010;
d)    zgłoszenie strony www.dotknijwroclawia.pl do konkursu Strona Internetowa Bez Barier.

Efekty:


Aktywizacja lokalnej społeczności oraz osób, którym leży na sercu wyrównywanie szans oraz zmniejszanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych sensorycznie do dóbr kultury i sztuki. Wpisanie przez agencję PR time projektu do opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010". Znaczące zainteresowanie mieszkańców i internautów ideą stawiania miniatur i ich znaczeniem w przestrzeni publicznej miasta: od grudnia 2010 do końca czerwca 2011 roku stronę odwiedziło niemal 3 tys. unikatowych użytkowników.
Ilość publikacji medialnych po odsłonięciu:


e)    miniatury Opery Wrocławskiej: 28 materiałów, w tym informacje w 4 stacjach radiowych (w tym reportaż o stronie DotknijWroclawia w programie „Bez barier”, dedykowanym osobom niepełnosprawnym w Polskim Radiu Wrocław); materiał w TVP Wrocław, artykuły w Gazecie Wyborczej Wrocław oraz w Fakcie, a także na lokalnych portalach i w ogólnopolskich serwisach dedykowanych osobom niepełnosprawnym;
f)    miniatury kościoła garnizonowego św. Elżbiety: 35 materiałów, w tym w 3 stacjach radiowych i telewizji TeDe; wrocławskie miniatury pokazano także w materiale TVN poświęconym udogodnieniom dla osób niewidomych.

Osłoniecie miniatury Koscioła Garnizonowego Osłoniecie miniatury Koscioła Garnizonowego Strona www.dotknijwroclawia.pl Odsłonięcie miniatury Opery Odsłonięcie miniatury Opery « wróć do listy realizacji